شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی

* هاتف *

+ اربعين‌گيري از بهترين راههاي دريافت فيوضات: حضرت استاد علامه جوادي آملي(حفظه الله تعالي) *اربعين‌گيري از بهترين راههاي دريافت فيوضات است که “مَن أخلص لله أربعين صباحا تنفجر ينابيع الحکمة مِن قلبه علي لسانه” آنگاه اگرکسي سخن مي‌گويد از چشمه جوشان دل خودش حرف مي‌زند اگر دست به قلم مي برد وچيز مي‌نويسد از چشمه جوشان قلب خودش حرف مي‌زند اين راه براي همه است.* .
* هاتف *
هيچ دشمني بدتر از هوس نيست که در درون ما هست واين هميشه مزاحم ماست؛ واين را اخلاص اربعين حل مي‌کند؛بنابراين چندين راه براي نزاهت روح باز است ؛هم آن آيات هم اين اخلاص هم گفتگو با مرده‌ها .شما در شرح حال بسياري از علما مي‌بينيدکه آنها وادي‌السلامشان در نجف ترک نمي‌شد.خب اينجا ما هم گلزار شهدا داريم شيخان داريم خيلي از جاها داريم مسئله زيارت قبور ترک نشود کنار آن قبور برکات فراواني است .
درب کنسرو بازکن برقی
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top