شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

* هاتف *

+ مرحوم حاج اسماعيل دولابي: هزار غم به دل صاحبخانه است که يکي به دل مهمان راه ندارد، در زندگي خودت را مهمان خدا بدان تا راحت شوي...
تسبیح دیجیتال
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top