شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
*کمال آدمي در جهان چند است ـ اقوال نيک و افعال نيک و اخلاق نيک و معارف ـ هر که در اين چهار چيز به کمال رسيد به کمال خود رسيد.*..

پيام‌هاي اتاق

درب کنسرو بازکن برقی

* هاتف *

+ *اگر ما به قدر ترسيدن از يک عقرب از عِقاب خدا بترسيم، همه ي کارهاي عالم اصلاح مي شود.* شيخ رجب علي خياط
درب کنسرو بازکن برقی
گروه *سرّسلوك *
vertical_align_top