شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

* هاتف *

+ روي تو کس نديد وهزارت رقيب هست در پرده اي هنوز وصدت عندليب هست مرديم از فراق تو اي عيسي زمان آيا زخوان وصل تو ما را نصيب هست؟ هرجا روم ازتو که-دور ازتو کس مباد ليکن اميد وصل توام عنقريب هست دوري زخدمت تو ز نقصان شوق ماست دردا که درد نيست وگرنه طبيب هست
هما بانو
@};-
ساعت دماسنج
* هاتف *
رتبه 23
113 برگزیده
3323 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top